Uzyskanie świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa JM Rektora PŁ jest:

  • zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń,
  • pozytywna ocena napisanej pracy końcowej,
  • 80% – owa obecność na zajęciach,
  • uregulowanie odpłatności za studia.

Ponadto słuchacze otrzymywać będą Certyfikaty potwierdzające udział w szeregu warsztatów dotyczących narzędzi  Laen Management (5S, KANBAN, VSM, SOS-WES, Problem Solving, Projektowanie opakowań i innych)

Wraunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywna ocena z egzaminu przeprowadzanego w ramach warsztatów organizowanych na zakończenie toku studiów. Certyfikaty wydawane będą przez Politechnikę Łódzką oraz poświadczone przez prowadzących.


UZYSKANIE ŚWIADECTWA

W celu uzyskania świadectwa ukończenia studiów należy złożyć następujące dokumenty:

  • kartę ocen z uzyskanymi wpisami od wszystkich prowadzących
  • pracę z oceną promotora
  • kartę odejścia słuchacza z potwierdzeniem o niezaleganiu z książkami z Biblioteki Głównej PŁ
  • potwierdzenie wpłaty 30 zł za dyplom na konto 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 – Pekao SA – z dopiskiem: K94-SPZP- (tu podać własne nazwisko i imię) – opłata za świadectwo.

Politechnika Łódzka zastrzega, że od chwili złożenia kompletu dokumentów, świadectwo ukończenia studiów wydawane jest słuchaczom na przestrzeni 60 dni.

Złożenie samej pracy nie jest podstawą do wystawienia świadectwa.


Świadectwo odbierają Państwo osobiście w Sekcji Dyplomów po wcześniejszym rozliczeniu się z Kierownikiem Studiów ze wszytkich dokumentów i należności.

Przed ustaleniem terminu odbioru z Sekcją Dyplomów należy upewnić się czy dokumenty przekazane zostały do  Sekcji Dyplomów PŁ