Dyplomowanie

WYBÓR PROMOTORA

Słuchacze zobowiązani są do wyboru promotora do końca marca.

Zapisz się do promotora


ZASADY SKŁADANIA PRACY

 1. Pracę należy napisać zgodnie z (regulamin-studiow-podyplomowych-10.2019) określonymi w Regulaminie Studiów Podyplomowych PŁ
 2. Pracę należy złożyć u promotora przed rozpoczęciem wakacji.
 3. Praca musi być zaakceptowana do końca września danego roku akademickiego.
 4. Po akceptacji promotora:
  • pracę końcową należy złożyć w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej i elektronicznej;
  • pracę wydrukować dwustronnie;
  • oprawić w oprawę miękką z przezroczystą okładką dla pierwszej strony,
  • oprawa musi być trwała i uniemożliwiająca wyciągnięcie kartek, nie  może być bindowana.
 5. Do wydrukowanej pracy dołączyć płytę z wersją elektroniczną.
 6. Na płycie należy wpisać symbol studiów i rok akademicki, imię i nazwisko słuchacza, tytuł pracy, nazwisko promotora – wzór opisu poniżej.
 7. Pracę należy złożyć u promotora, który po ocenieniu przekaże ją do kierownika studiów.
 8. Praca musi zawierać stronę tytułową  i oświadczenie o samodzielności wykonania pracy końcowej. Wzór oświadczenia o samodzielności pracy znajduje się w wytycznych pisania pracy w Regulaminie Studiów Podyplomowych PŁ.

Wzór opisu płyty:

SPZP2020/2021

Jan Produkcyjny

Tytuł pracy

tytuły, imię i nazwisko promotora